978-613-9-41428-4

Karel Čapek a Anglie

Vydávání a recepce díla Karla Čapka na Britských ostrovech

Regular price
€55,90
Sale price
€55,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

Název této práce zní Anglie a Karel Ĉapek – a pořadí slov zde není náhodné. Snad by přirozeněji znělo „Karel Ĉapek a Anglie“, běţněji totiţ postupujeme od celku menšího k většímu, a to i v literární vědě. Ĉasto vycházíme od osobnosti spisovatele a v jeho díle objevujeme spojitosti s jinými autory, s uměleckými směry, spoleĉenskými událostmi, zabýváme se jeho přijetím v domácím a moţná i v zahraniĉním prostředí. Bez širšího srovnání můţe sympatie, díky které jsme si autora zvolili, přerůst v nekritický obdiv, lehce budeme autora pokládat za mimořádně úspěšného a nadaného. Na zaĉátku této práce stála otázka, zda se něco podobného nestalo ĉeským literárním vědcům s Karlem Ĉapkem. Ĉapek jistě patří k nejznámějším a nejobdivovanějším ĉeským spisovatelům a tato pozice je utuţována mnoţstvím odborných i popularizaĉních knih a příspěvků. Díky memoárům ĉlenů Ĉapkovy rodiny můţeme sledovat jeho ţivot oĉima těch nejbliţších, můţeme ĉíst jeho korespondenci, vĉetně milostné, studovat jeho knihovnu, zabývat se jeho novinářskou ĉi dramatickou kariérou do nejmenších podrobností. V odborných knihách se setkáme s tvrzeními o světovém formátu jeho díla.

Author:

Jana Dykastová

Biographie:

Jana Dykastová studovala na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou dvouoboru Český jazyk a literatura - Historie (2015) a bakalářského stupně oboru Anglický jazyk a literatura (2019). Pracuje jako muzejní pedagožka, nyní je na mateřské dovolené.

Number of Pages:

132

Book language:

Czech

Published On:

2019-09-20

ISBN:

978-613-9-41428-4

Publishing House:

GlobeEdit

Keywords:

Karel Čapek, Anglie

Product category:

LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES / General