978-613-9-43165-6

مدیریت استرس "راه های مقابله با استرس"

Regular price
€31,90
Sale price
€31,90
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Summary:

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ از رﻓﺎهِ ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺣﯽ اﺳﺖ، و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺪان ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوري از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻫﺎﻧﺲ ﺳﻠﯿﻪ اﺳﺘﺮس را ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎري ﮐﻪ ﺑﺮ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﺤﺮك دروﻧﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺮ ﮐﻬﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺮوز داده ﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﺳﺘﺮس ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ،زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﺮس،اﻓﺮاد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ دﺷﻮاري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ آﺛﺎرِ ﺟﺴﻤﯽ ِ ﻣﻨﻔﯽِ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز در ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ، اﺧﺘﻼل در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن م ﯾﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎي ﺧﻠﻘﯽ ارﺗﺒﺎط دارد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس آور ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺮوزه روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻏﯿﺮداروﯾﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫ

Author:

محمد طحان

Biographie:

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ از رﻓﺎهِ ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺣﯽ اﺳﺖ، و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺪان ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوري از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

Author:

الهه آهنگری

Biographie:

Author:

مرضیه اسحاقی

Biographie:

Number of Pages:

152

Book language:

Arabic

Published On:

2019-04-25

ISBN:

978-613-9-43165-6

Publishing House:

Noor Publishing

Keywords:

استرس, مدیریت استرس

Product category:

PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY / General